|Chelsie H| |nov 8-12| |Nakia L|

|Carol B| | Hersiy G| |Marsha.S|